1

Licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de teren

Publicat la: 3 martie 2023


Comuna Tatarasti cu sediul in comuna Tatarasti,Strada Stefan cel Mare nr.85,județul Bacau ,telefon 0234/286.510,fax 0234/286.630,e-mail: primariatatarasti@yahoo.com, cod fiscal 4353021 organizează în data de 24.03.2023 licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de teren in suprafata de 4730 mp ce se află în domeniul privat al comunei Tatarasti,

2. Informaţii generale: 

,,Teren  arabil   în suprafață de 4730 mp ,Tarla 50,Parcela 994 CF 61729,situat in Comuna Tatarasti,judetul Bacau”, apartinand domeniului privat al comunei Tatarasti,judetul Bacau  conform caietului de sarcini,H.C.L Comuna Tatarasti nr.50/18.10.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

prin solicitarea scrisă, de la sediul Comuna Tatarasti,judetul Bacau

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartiment urbanism din cadrul Comuna Tatarasti,strada Stefan cel Mare nr.85,judetul Bacau.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei în numerar la casieria Comuna Tatarasti,judetul Bacau.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/03/2023, ora 15.00 4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24/03/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Comunei Tatarasti, comuna Tatarasti, Strada Stefan cel Mare nr.85, județul Bacau

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

24/03/2023, ora 12.00, la sediul Comunei Tatarasti, comuna Tatarasti, Strada Stefan cel Mare  nr. 85, județul Bacau.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de contencios administrativ a Tribunalului Bacau,Municipiul Bacau,Str.Cuza Voda ,nr 1,judetul Bacau, cod postal 600266,telefon 0234/514.419,fax 0234/525.211,e-mail tr-bacau-reg2@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03/03/2023

8. . Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 10.04.2023


Adresă Link: https://comunatatarasti.ro/licitatie-publica-pentru-concesionarea-unei-suprafete-de-teren/