Anunț concurs de referent, clasa III

 

       Primaria Comunei Tatarasti, Judetul Bacau, organizeaza in data de 09 noiembrie 2021 concurs de recrutare pe post, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii publice de executie vacante:

 

1. Referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Cadastru Agricol din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarasti.

 

  Concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Cadastru Agricol, din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comnunei Tatarasti, se va desfasura la sediul Primariei comunei Tatarasti si va consta în 3 etape, după cum urmează:

 

·         Proba de selecţie a dosarelor – se va realiza în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

·         Proba scrisă – 09.11.2021, ora 1000

·         Interviul       – 12.11.2021, ora 1000

 

Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani-declaratie;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică –declaratie.

    

            Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul  Primariei comunei Tatarasti, Judetul Bacau, in perioada 08.10.2021 – 27.10.2021 inclusiv si vor cuprinde:

·         copia actului de identitate;

·         formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare;

·         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

·         copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

·         cazierul  judiciar;

·         curriculum vitae;

·         adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata de catre medicul de familie;

·         declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

·         declaraţia pe propria răspundere conform art. 465 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani.

            Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate  în original si copie.

 

  Conditiile de participare :

 

 Pentru functia publica de executie  vacanta de Referent, clasa III, grad profesional principal,  Compartiment Cadastru Agricol :

  studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani;

  cunostinte operare calculator nivel avansat dovedite cu acte emise in conditiile legii;

 

 

 

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA

     Constituția României, republicată;

     Titlul I și Titlul II ale părții a VI – a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Legea nr. 202/2002 privind egaliatatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Ordonanta Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol;

             Hotararea Guvernului nr.985/2019 privind registrul agricol pentru  perioada 2020-2024;

            Legea nr.544/2001 privind liberul acces la  informatiile  de interes public;

     Reglementari:

     Reglementari privind Constitutia Romaniei;

            Reglementari privind Codul Administrativ;

            Reglementari  privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

            Reglementari  privind egaliatatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

        Reglementari  privind respectarea demnitatii umane;

        Reglementari  privind protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

        Reglementari  privind prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare;

        Reglementari  privind registrul agricol;

        Reglementari  privind  registrul agricol pentru  perioada 2020-2024;

        Reglementari   privind liberul acces la  informatiile  de interes public;

 

 

 

                           

 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

F I S A   P O S T U L U I

 

Informatii generale privind postul

     Denumirea postului: Referent, clasa III, grad profesional principal

     Nivelul postului: functie publica de executie vacanta, perioada nedeterminata

     Scopul principal al postului:    

    – tine evidenta informatizata si scriptica a registrelor agricole pentru localitatile componente ale comunei Tatarasti ;

   – intocmeste lucrarile privind terenurile puse la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar ;

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 

     Studii de specialitate: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

     Perfecţionări (specializări): nu

     Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): da, nivel avansat

     Limbi străine (necesitate si nivel de cunoaştere): nu

     Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: obiectivitate, capacitate de analiză şi sinteză, abilitaţi de comunicare, aptitudine de a lucra cu documente, respect fata de lege, loialitate fata de institutie, cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate, asumarea responsabilitatii, pastrarea confidentialitatii, preocupare pentru ridicarea  nivelului profesional individual.

Cerinţe specifice – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani.       Competenţa managerială ( cunoştinţe de management, calitati si aptitudini manageriale).

 

Atribuţiile postului:

   tine la zi evidenta cadastrala a terenurilor comunei Tatarasti ;

 deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinători de animale;

 – operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor;

 tine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;

 întocmeşte şi eliberează adeverinţe de proprietate cu situaţia existentă în registrul agricol;

– intocmeste si elibereaza la cerere atestate de producător pentru persoanele care doresc  sa-si valorifice produsele obtinute in gospodarie;

 – comunicarea la compartimentul de impozite si taxe locale a modificarilor survenite la vechile proprietati inscrise in Registrul Agricol precum si comunicarea noilor proprietari;

– întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR, AGR 2A, AGR 2B( cu regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Bacau şi Directiei Agricole Bacau în termenele stabilite prin lege;

– inregistrarea şi eliberarea adeverinţelor pentru persoanele îndreptăţite privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru subvenţionarea motorinei pentru lucrările din agricultură;

 – tine  evidenta informatizata a Registrelor agricole pentru comuna Tatarasti ;

 – asigura lucrarile comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ;

 – participa la sedintele  comisiei locale pe fond funciar si intocmeste procesele verbale ;

 – intocmeste lucrarile privind terenurile puse la dispozitia comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar ;

 – participa alaturi de Oficiul Judetean de Cadastru la predarea-primirea suprafetelor de teren arabil, in diverse scopuri (punere in posesie –locatori, obiective de investitii) ;

  intocmeste situatii juridice la solicitarea altor compartimente din cadrul primariei ;

  inregistreaza contractele de arendare ;

 – pastreaza, arhiveaza documentatiile privind eliberarea Titlurilor de Proprietate conform Legilor fondului funciar ;

  – intocmeste documentatia privind  anexele  37-42 conform Legii 1/2000 si a Legii 247/2005 , cu privire la stabilirea amplasamentului ;

  – intocmeste documentatia privind rectificarea Titlurilor de proprietate si o inainteaza comisiei judetene;

  – inainteaza documentatia  privind reconstituirea dreptului de proprietate comisiei judetene in vederea validarii acesteia ;

   – efectueaza operarea in registrele agricole anual sau ori de cate ori este necesar, pe baza declaratiilor persoanelor fizice sau juridice ;

   – redacteaza adeverinte si certificate  la solicitarea persoanelor fizice si juridice pe baza evidentelor din registrele agricole ;

   – întocmeşte şi eliberează anexa nr.24 privind deschiderea procedurii succesorale anexele 1 si 2; 

   – prezinta in sedintele consiliului local informari cu privire la stadiul de completare si tinerea la zi a evidentei registrelor agricole;

   – centralizează toate datele înscrise în registrul agricol:

   – numerotarea actelor şi întocmirea proceselor-verbale de predare – primire pentru arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului Agricol;

  – inregistreaza si trasmite corespondenta catre diverse institutii si persoane fizice si juridice.

 

Alte atribuţii:

– este membru in cadrul comisiei de fond funciar;

– asigura impreuna cu secretarul lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului;

 -intocmeste referatele pentru comisia judeteana privind rectificarea sau anularea titlurilor de proprietate, dupa caz;

– analizeaza cererile formulate privind reconstituirea dreptului de proprietate, prezentand propuneri pentru rezolvarea lor in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar si inaintarea lor spre validare Institutiei Prefectului Judetului Bacau;

 

  însuşirea şi aplicarea corectă a Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca a normelor de aplicare a acesteia si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca;

 – participarea la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor;

 – desfăşurarea activităţii la locul de muncă  respectând normele de sănătate şi securitate în muncă, normele P.S.I,

 

Identificarea functiei publice corespunzătoare postului

 

       Denumire : Referent

       Clasa: III

       Gradul profesional: principal

       Vechimea (în specialitatea necesară): nu este cazul

       Sfera relatională a titularului postului

    1. Sfera relatională internă :

    a) Relatii ierarhice:

     subordonat fată de Primar, Secretar general;

      superior pentru:,

    b) Relatii functionale : colaboreaza cu compartimentele din cadrul UAT Tatarasti;

    c) Relatii de control:

    d) Relatii de reprezentare Nu

    2. Sfera relatională externă:

    a) cu autorităti si institutii publice;

    b) cu organizatii internationale; Nu

    c) cu persoane juridice private: Nu;

    3. Limite de competentă:  prin  semnarea documentelor si situatiilor intocmite, raspunde pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse in  acestea;

    4. Delegarea de atributii si competentă:  se va face  de catre conducatorul institutiei.

 

     Relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului de recrutare pentru functia publica de executie vacanta  de Referent, clasa III, grad profesional principal Compartiment Cadastru Agricol din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Tatarasti se pot obtine la sediul institutiei, persoana de contact, Rotaru Ion, secretar general, Tel: 0234286510; Fax: 0234286630, e-mail: primariatatarasti@yahoo.com.

 

 

 

 

 

Primarul Comunei Tatarasti

Tabacaru Petru

 

 


  Nume Data Fisier
Anunt Concurs referent, clasa III 11/10/2021 Descarcă