Anunț de licitație 1250 mp teren

1. U.AT.Comuna Tatarasti cu sediul in localitatea Tatarasti, CUI 4353021, Tel. 0234 286 510 Fax. 0234 286 630 e-mail primariatatarasti@yahoo.com, organizeaza in data de 13.01.2021 licitatie privata pentru concesionarea unei suprafete de teren in suprafata de 1250 mp ce se afla in domeniul privat al comunei Tatarasti,

2. Informatli generale
Obiectul concesiunii un teren in suprafata de 1250 mp ce se afla in domeniul privat al comunei Tatarasti, inscris in cartea funciara nr. 61567. Documentatia de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al comunei Tatarasti nr. 31/27.07.2020 si contine:
3. Intormatii privind documentatia de atribuire:
3.1. modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la sediul UAT Comuna Tatarasti situat in localitatea Tatarasti judetul Bacau sau pe site-ul UAT Comuna Tatarasti www.comunatatarasti.ro
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: compartiment urbanism
3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 05.01.2021 ora 15.
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data și ora limita de depunere a ofertelor: 13.01.2021, ora 10
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Tatarasti cu sediul in localitatea Tatarasti,
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
14.01.2021, ora 12 Primaria Tatarasti cu sediul in localitatea Tatarasti, judetul Bacau.
6. Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea lnstantei: Actiunea in justitie se poate introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bacau,
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre lnstitutiile abilitate, in vederea publicarii:
21.12.2020
8. Data informarii ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare: 28.01.2021


  Nume Data Fisier
2. formular oferta.docx 21/12/2020 Descarcă
3. fisa informatii.doc 21/12/2020 Descarcă
4. Declaratie de participare.doc 21/12/2020 Descarcă
5 Declaratie reorganizare si lichidare.doc 21/12/2020 Descarcă
Anunț licitație.pdf 21/12/2020 Descarcă
HCL nr.31 din 27.07.2020.pdf 21/12/2020 Descarcă
HCL nr.41 din 25.08.2020.pdf 21/12/2020 Descarcă
Studiu de oportunitate.pdf 21/12/2020 Descarcă
Caiet de sarcini.pdf 21/12/2020 Descarcă
Documentația de atribuire.pdf 21/12/2020 Descarcă
  Nume Data Fisier