Anunț de licitație

U.A.T.Comuna Tătărăști cu sediul în localitatea Tătărăști,  CUI 4353021, Tel. 0234 286 510 Fax. 0234 286 630 e- mail primariatatarasti@yahoo.com, organizează în data de 20.10.2021 licitație publică pentru concesionarea unei suprafete de teren in suprafata de 10.000 mp ce se află în domeniul privat al comunei Tatarasti,

2. Informații generale

Obiectul concesiunii : Terenuri  pasune   în suprafață totala de 10000 mp si anume:2500mp Tarla 6 Parcela 111 CF 61637;2500 mp,Tarla 20 Parcela 409 CF 61639;2500 mp Tarla 47,Parcela 828,CF 61636;2500 mp Tarla 48 Parcela 971,CF 61641,amplasate în extravilanul Comunei Tatarasti, Județul Bacau”, bun proprietate privata a comunei Tatarasti,judetul Bacau  conform H.C.L nr.36/12.08.2021.si contine:

3. Informații privind documentația de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalitățile prin care personale interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Tatarasti,judetul Bacau

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment urbanism din cadrul Primariei Tatarasti,comuna Tatarasti,judetul Bacau.

3.3.Costul si conditiile pentru obtinerea acestui exemplar :300 lei ,in numerar la casieria Primariei Tatarasti

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor   12.10.2021, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele:

          4.1. Data si ora limită de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Tatarasti cu sediul în localitatea Tătărăști, judetul Bacau.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.10.2021,ora 12 Primaria Tatarasti cu sediul în localitatea Tătărăști, judetul Bacau.

6.Denumirea, adresa, nr. de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de contencios administrativ a Tribunalului Bacău.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:27.09.2021

8. . Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 04.11.2021

                                                            Primar,

                                                           Tabacaru Petru