Anunț închiriere prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată ale comunei Tatarasti

Comuna Tataraști cu sediul în Tataraști, județul Bacau, anunță închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate privată ale comunei Tatarasti în condițiile OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Sedinta publica pentru atribuire va avea loc in data de 11.05.2020 ora 10 la sediul Primariei Tatarasti, judetul Bacau.
Cererile privind închirierea se pot depune până la data de 08.05.2020, ora 12, la sediul Primăriei Comunei Tatarasti, județul Bacau.
Pot participa crescatorii de animale persoane fizice ori juridice cu sediul social ori domiciliul pe raza UAT Tatarasti, judetul Bacau si cu animalele inscrise in RNE si Registrul Agricol al UAT Tatarasti.
Asociațiile crescătorilor de animale, persoanele juridice trebuie să aibă sediul social pe teritoriul Comunei Tataraști și să fie constituite legal cu cel putin un an înainte de data depunerii cererii de închiriere.
Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente:
– copie a cărţii/buletinului de identitate – pentru persoane fizice, din care să reiesă că persoana fizică are domiciliul în comuna Tatarasti;
– copie dupa Certificatul de Inregistrare al persoanei juridice;
– dovadă că pot asigura o încărcătură de minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei pentru suprafeţele de păşune propuse a fi inchiriate;
– prezentarea unui program de păşunat pentru perioada prelucrării în folosinţă a păşunii ;
– copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor (pentru formele asociative, copii ale cardurilor pentru toţi membrii asociaţiei);
– dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor la bugetul local (certificat fiscal);
– procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin reprezentant;
– adeverinţă de la medicul veterinar privind numarul de animale;
– adeverinţă de la Primăria comunei Tatarasti privind înscrierea animalelor în registrul agricol.
În cazul asociatilor de crescatorilor de animale la cerere se va depune si un tabel cu membrii asociatiei, crescători locali de animale înscriși în Registrul National al Exploatațiilor.


  Nume Data Fișier
Anunt inchiriere pasuni 30/04/2020 Descarcă