Primăria Tătărăști anunta inchirierea prin atribuire directa a pasunilor proprietate privata ale comunei Tatarasti

 

  Comuna Tatarasti cu sediul in Tatarasti,judetul Bacau ,anunta inchirierea prin atribuire directa a pasunilor proprietate privata ale comunei Tatarasti in conditiile OUG 34/2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea pajistilor permanente,modificata prin Legea nr.44/2018 ,si ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,cat si prevederile HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 34/2013 si  pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

  Sedinta publica pentru atribuire va avea loc in data de 20.04.2022,ora 12 la sediul primariei Tatarasti,judetul Bacau.

  Cererile privind inchirierea se pot depune incepnd cu data de 6.04.2022 pana in data de 15.04.2021,ora 12 la sediul primariei Tatarasti,judetul Bacau.

  Pot participa crescatorii de animale persoane fizice ori juridice cu sediul social ori domiciliul pe raza UAT  Tatarasti,judetul Bacau si cu animale inscrise in RNE si Registru agricol al  UAT Tatarasti.

  Asociatiile crescatorilor de animale ,persoanele juridice trebuie sa aiba sediul social pe teritoriul comunei Tatarasti si sa fie constituite legal cu cel putin un an inainte de data depunerii cererii de inchiriere.

  Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente :

        Copie a cartii de identitate/buletinului de identitate –pentru persoane fizice ,din care sa reiasa ca persoana fizica are domiciliul in comuna Tatarasti;

        Copie a statutului si  a Certificatului unic de inregistrare pentru  persoane juridice/forme asociative;

        Dovada ca pot asigura o incarcatura minima de 0,3UVM/ha,in oricare din zilele perioadei de pasunat ,sau cosirea de cel putin o data de an a vegetatiei pentru suprafetele de pasune propuse a fi inchiriate;

        Prezentarea unui program de pasunat pentru perioada prelucrarii in folosinta a pasunii;

        Copie a cardului de exploatatie din Registru National al Exploatatiilor (pentru formele asociative ,copii ale cardului pentru toti membrii asociatiei)

        Dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local(certificat fiscal);

        Procura autentificata la notar in cazul in care ofertantul participa la licitatie prin reprezentant;

        Adeverinta de la medicul veterinar privind numarul de animale;

        Adeverinta de la Primaria comunei Tatarasti privind inscrirea animalelor in registrul agricol.

        In cazul asociatiilor de crescatori de animale la cerere se  va depune si un tabel cu membriii asociatiei,crescatori locali de animale inscrisi in Registrul National al exploatatiilor.

 

Primar,

 

Tabacaru Petru

 


  Nume Data Fisier
ANUNT INCHIRIERE PASUNE 05/04/2022 Descarcă
Proces verbal pasune din 18.04.2022 19/04/2022 Descarcă
Proces verbal atribuire pasune din 20.04.2020 20/04/2022 Descarcă